HET DERDE JAAR VAN START

Sponsors en Subsidieverstrekkers

Ook dit jaar kunnen we rekenen op een opmerkelijk grote groep sponsors uit uit de nabije omgeving. De keuze tussen Concertsponsors, Gulle gevers en Meelevende Sponsors bevalt goed. Concertsponsors adopteren één concert en worden uitgelicht op dat programmaboekje. Gulle gevers krijgen ruimere aandacht op de ’sponsor-pagina’ dan de ‘meelevenden’.  Op de linker-binnen pagina van de programmaboekjes staan alle sponsors en subsidiegevers. De website kent een afzonderlijke rubriek met subsidiegevers en sponsors, met hun nadere gegevens en logo’s.

Het AFK geeft dit jaar geen subsidie, maar probeert ons op het spoor te zetten van nieuwere vormen van fondswerving.  Vooral door het geven van speciale privileges lijkt dit in de muziekwereld een nieuwere markt aan te boren. Na een jaar experimenteren constateert het AFK dat een dergelijke formule bij Fiddler niet werkt, vooral omdat onze concerten op openbaar terrein plaats vinden en gratis toegankelijk zijn. Voor het komende jaar wil men ons weer helpen met een substantiële subsidie. Met de Gemeente Amsterdam bestaan goede afspraken, die een jaarlijkse subsidie niet in gevaar brengen. Wij spannen ons elk jaar extra in voor het Prins Bernhard Cultuurfonds op wie wij vaak een beroep doen om een bijdrage voor de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen. 

 

Muzikanten en concerten

Alle concerten zijn dit jaar zonder meer een succes wat betreft muziek en toehoorders. Terugkerende muzikanten of nieuwe groepjes musici… steeds ervaren we dat men heel graag bij ons komt optreden. Juist door de hoge kwaliteitseisen voelen veel musici zich aangetrokken. Het begin van elk concert blijft een hindernis voor elk groepje optredende musici, omdat bij zo’n zo’n gratis concert op openbaar terrein het openingsstuk als publiekstrekker fungeert. Het is moeilijk wennen voor musici dat zich pas na een aantal minuten een goed luisterend publiek vormt.  Nog steeds heeft het bestuur hiervoor geen goede oplossing gevonden. 

 

De luisteraars

De bezoekersgroep bestaat grofweg uit 30% buurtbewoners, 40% toevallige passanten, 20% bezoekers via media offerte bezoek, en 10% familie, kennissen en Fiddler-leden. Grofweg start een concert met zo’n twintig bezoekers, binnen vijf minuten aangegroeid tot het dubbele en tien minuten later op zijn hoogtepunt van rond de honderd bezoekers.  Een en ander is afhankelijk van het weer, van de toegankelijkheid van de muziek en van het soort instrumenten dat bespeeld wordt. Deze laatste twee zaken dienen meer aandacht van het bestuur te krijgen bij een volgende programmering. 

 

Aansluiting bij Het Spiegelkwartier 

Dit laatste pleit ook voor een nauwere aansluiting bij de winkeliersvereniging Het Spiegelkwartier. Jaarlijks is de winkeliersvereniging ‘concert-sponsor’, maar een nauwere samenwerking wordt bemoeilijkt doordat de meeste winkels en galeries op zondag gesloten zijn, de dag waarop de Fiddler-concerten plaats vinden. Ons bestuurslid Wilfried Hereijgens is eveneens lid van het bestuur van het Spiegelkwartier en ons bestuurslid Eline van der Laag is lid van het Spiegelkwartier. Hun pleidooi om van tijd tot tijd ook op zaterdagmiddag een concert te verzorgen en op hoogtijdagen van het Spiegelkwartier acte de presence te geven, wordt overgenomen: de komende jaren zal Fiddler hier op inspelen.  

 

Een hechte Vrijwilligersgroep ontstaat

Het lukt Hans Vos om stap voor stap om een band te smeden tussen nieuwe en bestaande vrijwilligers en zo te komen tot goede afspraken op de concertzondagen. Hiermee lijkt een van de grootste hobbels te zijn genomen. Het biedt voldoende perspectief voor de komende jaren.  Hans Vos is zelfs bereid om zitting te nemen in het bestuur en de voorzittershamer op te pakken. Helaas moet hij tegen het einde van het jaar besluiten zijn bestuurswerk te beëindigen. De stichting bevindt zich dan in een lastige fase, die het aantrekken van een nieuwe voorzitter bemoeilijkt. Want de domeinnaam van onze site is ons ontfutseld door de beheerder van de site. Dit om de domeinroof van www.chagall.nl te camoufleren. Hij negeert het herhaald verzoek van het dagelijks bestuur om teruggave van de domeinnaam, maar zadelt hiermee een onwetend lid van Fiddler op. Omdat er niets te verdienen valt aan het eigendom van de site wordt deze ook op haar naam gezet. De stichting heeft het nakijken: geen domeinrechten meer, geen eigen website en ook het mailadres is de stichting kwijt. 

 

TERUGBLIK OP HET DERDE JAAR:  HOE NU VERDER
 

Een nieuwe termijn van drie jaren

In de week na het laatste concert vindt de bestuursvergadering plaats in de vorm van een brainstorm-sessie tijdens een lunch die ons in het Amstelhotel is aangeboden.  Hoofdvraag is of we voor een periode van drie jaar  met Fiddler verder gaan en zo ja onder welk beleid. Nu de grootste obstakel door Hans Vos is weggenomen en we kunnen rekenen op een vrijwilligersgroep in de uren voorafgaand aan elk concert, heeft iedereen veel animo om dit mooie project voort te zetten. Wel vraagt dit om een aanpassing van de statuten van onze Stichting en om nieuw beleid op een aantal punten. Wat dit laatste aangaat wordt gebrainstormd over een nauwere aansluiting bij de winkeliersvereniging, een betere afstemming van instrumenten op het spelen op openbaar terrein temidden van verkeerslawaai,  muziek die beter toegankelijk is voor het wandelende publiek en het afstappen van een vaste dag en tijdstip van de concerten.  

In de hoop dat dan alle perikelen rond de bovenvermelde 'domeinroof’ zullen zijn opgelost en dat onze website weer naar behoren functioneert, wordt besloten om nog voor het einde van het jaar een keer bijeen te komen om verdere plannen te smeden. Deze bijeenkomst wordt tevens aangegrepen om Runa ’t Hart als initiator van 'fiddler’ met een gouden logo te huldigen voor het vele werk dat zij -ondanks de zware tijdsdruk waaronder zij vrijwel constant leeft- voor de Stichting heeft verzet.

 

De eerste stappen naar de volgende drie jaren

De vergadering vindt plaats op uitnodiging van Wilfried Herijgens in zijn tearoom pal tegenover de boot van de Fiddler-concerten.  Het is tevens het moment waarop hij afscheid neemt als bestuurslid omdat zijn tearoom de binnenstad binnenkort gaat verlaten. Van de winkeliersvereniging Het Spiegelkwartier zijn goede berichten over een nauwere samenwerking; unaniem wordt besloten om het beleid voor de komende jaren hierop af te stemmen.

Het bestuur kan zich vinden in de nieuwe concept-statuten; deze  worden daarom nog dit jaar worden getekend.

Een groot probleem vormt de ‘domeinroof' en het ontbreken van de website. Toen bleek dat de beheerder niets kon beginnen met de ontfutselde domeingegevens heeft hij deze op slinkse wijze aan een niets vermoedend lid overgedaan en zich op dezelfde wijze van de site van de stichting ontdaan. Daarbij is de site zo verminkt, dat reparatie onmogelijk is. Er zal een compleet nieuwe site moeten komen. Het bestuur hoopt dat alles voor de jaarwisseling rond komt, anders kan het komend concert-seizoen niet goed ingepland worden. Met een woord van dank wordt Runa’t Hart verwelkomd en speldt Eline van der Laag haar het gouden logo van de Stichting op. We wensen haar veel goeds in haar persoonlijk leven en in de verdere opbouw van haar muziek-carriere. Met woorden van dank naar Wilfried Herijgens voor deze aangeboden tea-party en voor het vele werk dat hij als bestuurslid voor Fiddler verricht heeft, wordt deze extra bestuursvergadering besloten.  

Lees meer over ons.


Wil je meer weten over onze activiteiten, aarzel niet en neem contact met ons op!

Stichting Fiddler-on-the-roof     Spiegelgracht 32-1     Amsterdam     info@fiddlerontheroof.nl